Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Czudec jest: Gmina
Czudec, 38-120 Czudec, ul. Starowiejska 6.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Czudec za pomocą
adresu daneosobowe@czudec.pl
3. Administrator danych osobowych – Gmina Czudec – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
4.1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Czudec;
4.2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu;
4.3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Gmina Czudec.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach
wykonawczych do tej ustawy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
7.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
7.3.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
7.3.2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
7.3.3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
7.3.4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
7.3.5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
7.4.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
7.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
7.4.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
7.4.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
7.5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
7.5.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą
lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
7.5.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
7.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
7.6.1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
7.6.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Czudec
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania
danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.